Điều kiện tách thửa đất tại Long An mới nhất

Điều kiện tách thửa đất tại Long An mới nhất

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Long An mới ban hành quyết định số: 75/2019/QĐ-UBND để quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/01/2020 và thay thế Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Sau đây, Công ty Luật 2A xin giới thiệu tới các bạn một số nội dung chính của Quyết định trên quy định về điều kiện tách thửa đất tại Long An, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất tại Long An.

1. Điều kiện tách thửa đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn) tại Long An

dat 3
Điều kiện tách thửa đất tại Long An mới nhất

1. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 45 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m.

2. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 36 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m.

3. Đối với thửa đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

2. Điều kiện tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã) tại Long An

1. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 5 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

2. Thửa đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi diện tích nằm trong lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 15 m.

3. Đối với thửa đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa có quy định lộ giới thì sau khi tách thửa, diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu như sau:

– Diện tích của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 4 m;

– Chiều sâu của thửa đất xây dựng nhà ở tối thiểu là 20 m.

3. Điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Long An

1. Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 1.000 m2đối với khu vực các xã thuộc các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng; các xã: Bình Đức, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Lương Hòa, Lương Bình và Tân Hòa thuộc huyện Bến Lức; các xã: Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thạnh, Long Thành, Long Thuận, Tân Thành, Tân Lập, Mỹ An, Bình An thuộc huyện Thủ Thừa.

2. Thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại đối với các khu vực còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 1.000 m2đối với đất trồng lúa và đất rừng sản xuất; 500 m2đối với các loại đất nông nghiệp còn lại.

4. Điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

 1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa đất nông nghiệp thuộc khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở hoặc chuyển quyền kết hợp với chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của quy định này. Đồng thời, thửa đất nông nghiệp còn lại không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.
 2. Trường hợp tách cùng lúc thửa đất ở với một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp liền kề của cùng chủ sử dụng đất và tiếp giáp với thửa đất ở thì diện tích thửa đất ở được hình thành do tách thửa và diện tích đất ở, đất nông nghiệp còn lại sau khi tách (các thửa đất nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đất ở) thực hiện quy định tại Điều 4, Điều 5 của quy định này.
 3. Trường hợp tách cùng lúc thửa đất ở xen kẽ với một hoặc nhiều thửa đất nông nghiệp của cùng chủ sử dụng đất và tiếp giáp với thửa đất ở thì diện tích thửa đất ở được hình thành do tách thửa và tổng diện tích các thửa đất còn lại (các thửa đất nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đất ở) thực hiện quy định tại Điều 4, Điều 5 của quy định này.
 4. Các thửa đất ở sau khi tách thửa quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông công cộng. Thửa đất nông nghiệp còn lại không bắt buộc tiếp giáp đường giao thông công cộng.
 5. Mọi trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở với mục tiêu để đầu tư hạ tầng khu dân cư thì UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) hướng dẫn người sử dụng đất lập dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

5. Trường hợp không được phép tách thửa:

a) Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

c) Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

d) Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

đ) Thửa đất ở mới hình thành do tách thửa và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa không tiếp giáp đường giao thông công cộng, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1; khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 8 của quy định này.

e) Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật;

6. Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Long An

dat 1
Luật sư tư vấn tách thửa đất tại Long An 0924198299

Công ty Luật 2A thực hiện thủ tục tách thửa tại Long An cho Quý khách hàng có nhu cầu. Các dịch vụ về tách thửa đất tại Long An Công ty chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện tách thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại thành phố Tân An, tách thửa tại thị xã Kiến Tường, tách thửa tại huyện Bến Lức, tách thửa tại huyện Cần Đước, tách thửa tại huyện Cần Giuộc, tách thửa tại huyện Châu Thành, tách thửa tại huyện Đức Hòa, tách thửa tại huyện Đức Huệ, tách thửa tại huyện Mộc Hóa, tách thửa tại huyện Tân Hưng, tách thửa tại huyện Tân Thạnh, tách thửa tại huyện Tân Trụ, tách thửa tại huyện Thạnh Hóa, tách thửa tại huyện Thủ Thừa, tách thửa tại huyện Vĩnh Hưng.
 • Thực hiện thủ tục tách thửa tại các huyện của Long An như: tách thửa tại thành phố Tân An, tách thửa tại thị xã Kiến Tường, tách thửa tại huyện Bến Lức, tách thửa tại huyện Cần Đước, tách thửa tại huyện Cần Giuộc, tách thửa tại huyện Châu Thành, tách thửa tại huyện Đức Hòa, tách thửa tại huyện Đức Huệ, tách thửa tại huyện Mộc Hóa, tách thửa tại huyện Tân Hưng, tách thửa tại huyện Tân Thạnh, tách thửa tại huyện Tân Trụ, tách thửa tại huyện Thạnh Hóa, tách thửa tại huyện Thủ Thừa, tách thửa tại huyện Vĩnh Hưng.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết hồ sơ tách thửa tại Long An khó, tách thửa tại Long An khi không đủ điều kiện được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh Long An
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục khác có liên quan sau khi tách thửa như: chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, chuyển mục đích tại Long An.

Để được tư vấn pháp luật miễn phí và sử dụng dịch vụ của Luật sư Công ty Luật 2A, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật 2A theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật 2A.

Địa chỉ: 106, đường N15, KDC-DV Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 0924 198 299 – 0971 491 595

Zalo: 0924 198 299 – 0971 491 595

Facebook: Luật sư Bình Dương – thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

 • tuvanphapluat

  Dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An

  Dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Thủ tục công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Hồ sơ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Chi phí dịch vụ công chứng hợp đồng nhà đất tại Dĩ An. Dịch vụ nhà đất tại Dĩ An. Văn phòng […]

 • vplsdian

  Luật sư uy tín tại Dĩ An Bình Dương

  Luật sư uy tín tại Dĩ An Bình Dương Luật sư uy tín tại Dĩ An. Luật sư Dĩ An. Luật sư tại Dĩ An. Văn phòng luật sư Dĩ An. Luật sư giỏi Dĩ An. Luật sư uy tín Dĩ An Hiện nay tại Dĩ An có hàng chục văn phòng luật sư với […]

 • vplsdian

  Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương

  Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương Số điện thoại luật sư giỏi Bình Dương. Luật sư giỏi Bình Dương. Điện thoại luật sư giỏi Bình Dương. Luật sư Bình Dương. Văn phòng luật sư Bình Dương. Tư vấn pháp luật qua điện thoại tại Bình Dương. Số điện thoại luật sư giỏi Bình […]

 • DH ls e1712115236153

  Luật sư giỏi tại Thuận An

  Luật sư giỏi tại Thuận An. Luật sư uy tín tại Thuận An. Luật sư tại Thuận An. Luật sư Thuận An. Văn phòng luật sư Thuận An. Luật sư tại Thuận An Bình Dương. Tư vấn pháp luật tại Thuận An Việc tìm luật sư giỏi tại Thuận An để giải quyết tranh chấp, […]

 • vplsdian

  Luật sư giỏi tại Dĩ An

  Luật sư giỏi tại Dĩ An. Luật sư uy tín tại Dĩ An. Luật sư tại Dĩ An. Luật sư Dĩ An. Văn phòng luật sư Dĩ An. Luật sư tại Dĩ An Bình Dương. Tư vấn pháp luật tại Dĩ An Khi gặp vướng mắc về pháp luật tại Dĩ An thì việc tìm […]

Đặt câu hỏi với luật sư

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.